Brandgasventilation:

Rökluckor: Årlig inspektion och service

Svenska Brandförsvarsföreningen rekommenderar

Brandventilatorns funktion kontrolleras regelbundet. God skötsel och gott underhåll krävs särskilt vintertid vid sträng kyla och kraftigt snöfall samt i anläggningar med korroderande atmosfär.

För kontrollen rekommenderas följande program: • Noggrann genomgång av alla brandventilatorer utförs omedelbart efter installation varvid

ingående delars funktion kontrolleras. • Brandventilatorernas funktion provas regelbundet, såväl sommar- som vintertid.

Minst var 6:e månad testas 1/6-del av antalet brandventilatorer, de övriga ”synas” samtidigt. • Extra kontroll görs vid ändrade driftförhållanden, vid ombyggnad eller efter målning då risk finns att ventilatorernas rörliga delar fastnat eller skadats.

• Vintertid kontrolleras att brandventilatorerna befriats från is och snö.

• I övrigt följs tillverkarens/installatörens anvisningar för skötsel och underhåll av brandventilatorerna.

Översyn bör göras minst en gång per år.

Kontakta oss för att boka service på era Rökluckor.