Miljö


Träd
Miljöaspekter

Träd
Miljökriterier

Träd
Miljöegenskaper

Miljöpolicy för Fordonsservice & Montage AB

Samhällsansvar – en grundläggande del av våra affärer och våra värderingar

Det är naturligt för Fordonsservice & Montage att ta ansvar för samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi har därför antagit denna nya miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete. Vi ska inom vår verksamhet:

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget och hos våra kunder genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter
 • Påverka våra leverantörer genom att ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster
 • Marknadsföra och sälja vår huvudleverantörs miljösortiment av brandskyddsprodukter. Det är produkter med miljöegenskaper som gör dem till ett bättre val jämfört med motsvarande ordinarie produkter.
 • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel.
 • Omhänderta och destruera utbytta och kasserade produkter i enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunens regler för källsortering samt rekommendationer från branschförening
  - Svebras riktlinjer för farligt avfall vid brandserviceverksamhet
  - Svebras riktlinjer för miljöriktig hantering av släckmedel
 • Arbeta med detaljerade miljömål som revideras och utvärderas årligen.
 • Det gröna företaget - i den dagliga driften skall verksamheten anpassas för minskad miljöpåverkan i form av
  - minska användning av energi och materiel
  - alltid välja det mest miljövänliga alternativet
  - hantera avfall på bästa sätt