Skydda dig och dina grannar mot brand!

GÅ ALDRIG UT I ETT RÖKFYLLT TRAPPHUS. Brinner det i någon annan lägenhet och trapphuset är fyllt med rök, så stanna kvar i din lägenhet. Ytterdörren står emot brand en längre stund. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

STÄNG IN BRANDEN. Brinner det i din lägenhet, ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

STÄLL INGET BRÄNNBART I TRAPPHUSET. Det är en viktig utrymningsväg. Därför måste det vara fritt från brännbart material som tidningar, kartonger och barnvagnar.

HÅLL VIND, KÄLLARE OCH GARAGE LÅSTA. Låsta dörrar minskar risken för att någon av misstag orsakar en brand.

BLOCKERA INTE TRAPPHUSET. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.


Säkerhet

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och lämna informationerna vidare till andra tänkbara användare av brandsläckaren. Det ska ske innan den ställs upp/monteras på sin plats, alternativt innan den används första gången.

 • Användarna bör informeras om hur brandsläckaren används
  och vilka risker som finns vid missbruk. Håll små barn borta
  från brandsläckare.
 • Den föreskriftsmässiga användningen beskrivs på en textillustration med piktogram.
 • Rikta inte släckmedelsstrålen omedelbart på en person. Håll åtminstone 1 meters avstånd när en brinnande person släcks.
 • Endast sakkunniga får öppna och serva brandsläckaren (av tillverkaren speciellt utbildad personal, t ex auktoriserad kundtjänst).
 • Behållaren kan stå under tryck. Utsätt den inte för våld utifrån och öppna den inte heller med våld.
 • Låt en sakkunnig person sätta skadade eller rostiga behållare resp. armaturer trycklösa.
 • Det är inte tillåtet att göra några förändringar, t ex att svetsa
  eller löda på behållaren.
 • Håll brandsläckaren ren. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, utan rengör den bara med en fuktig trasa.
 • Behållaren får endast användas som brandsläckarbehållare.
 • Utsätt den inte för direkt solljus eller solpåverkan.
 • Töm och sätt behållaren trycklös innan den lämnas till ett avfallsföretag.
 • Sätt alltid fast brandsläckaren ordentligt i fordon. Den måste fästas i speciella hållare på ett sådant sätt, att de varken kan skadas av fordonets förväntade vibrationer och rörelser eller  kan falla ur hållaren.

Överlämna aldrig brandsläckaren till tredje person utan den här bruksanvisningen!

Konstruktionsrelaterade tekniska data om utrustningsdelarna
som står under tryck

Funktionsområde (min/max temperatur TS): -30°C till 60°C
Maximalt tillåtet övertryck PS: 23 bar
Full tryckväxling från 0 bar till 23 bar: max 500 växlingar

Ovanstående är den maximalt tillåtna tekniska datan för utrustningsdelarna som står under tryck!

Funktionstekniska data om brandsläckaren inklusive släckmedel (användardata)

Funktionstemperaturområde
(släckmedelsrelaterad) se textillustrations/piktogram

Nominellt drifttryck
(kontinuerlig trycksläckare) se textillustrations/piktogram

Eller drivgasvolym
(omladdningssläckare) se textillustrations/piktogram

Den på textillustrationen angivna apparatrefererande datan såsom funktionsområde, nominellt tryck, släckmedelsmängd, drivgasvikt resp.
–tryck gäller för en driftklar brandsläckare inklusive släckmedel.
De uppförda värdena måste absolut följas och får aldrig över- eller underskridas.

CE-konformitetsförsäkran för enhet, enligt artikel 3, avsnitt 2, i direktivet för tryckapparater 97/23/EU.

Vid behov av årlig revsionsbesiktning eller service kontakta mig.