Miljöegenskaper

Träd 

GRÄNSVÄRDEN FÖR MILJÖFARLIGHET

De gränsvärden som skall gälla för produkten eller ingående ämnens miljöegenskaper gäller nedbrytbarhet, bioackumulering och ekotoxicitet.

NEDBRYTBARHET

Ingående komponenter skall vara biologiskt lätt nedbrytbara och vid nedbrytning inte ge upphov till miljöskadliga nedbrytningsprodukter. Gränsvärdena för nedbrytbarhet är en internationell överenskommelse mellan OECD-länderna och definieras av själva testmetoderna - OECD:s tester för lätt nedbrytbarhet.

Ett ämne är lätt bionedbrytbart om det under 28 dygns inkubering visar en minskning med mer än 70 % av den ursprungliga DOC- mängden eller en syreförbrukning, BOD, som är större än 60 % av den teoretiskt möjliga.

DOC  =  Dissolved Organic Carbon (i vatten löst kol)

BOD  =  Biochemical Oxygen Demand (biokemisk syreförbrukning)

BIOACKUMULERING

Ingående komponenter får inte ackumuleras i levande organismer. Fördelningskoefficienten för oktanol/vatten (log Kow) bestämd med tunnskiktskromografi bör anges. Följande gränsvärden för bioackumulering föreslås:

Bioackumulerbart log Kow > 3

Mycket bioackumulerbart log Kow > 5

EKOTOXICITET

Ingående komponenter skall i aktuella halter inte vara giftiga för vatten eller marklevande organismer. Enligt EG:s förslag sätts gränsvärden på basis av testresultat för giftighet enligt nedanstående tabell:

BedömningFisk
96 tim LC50
(1)
Daphnia
48 tim EC50
(2)
Alger
72 tim EC50
(3)
Mycket giftigt för vattenorg.
< 1 mg/1eller
< 1 mg/1 eller
< 1mg/1
Giftigt för vattenorg.
1-100 mg/l
1-100 mg/l1-100 mg/l


(1) 96 tim LC50: den koncentration vid vilken hälften av testfiskarna dött efter 96 tim exponering.
(2) 48 tim EC50: den koncentration av ämnet som medför en 50%-ig reduktion av tillväxten under 48 tim.
(3) 72 tim EC50: den koncentration av ämnet som medför en 50%-ig reduktion av tillväxten under 72 tim.