Ansulex: Vid brand

Vi rekomenderar starkt att all berörd personal instrueras i gällande säkerhetsrutiner och handhavande av systemet. Denna manual skall bifogas varje installerat Ansulex släcksystem.

Denna manual har tagits fram för att ge innehavaren en uppfattning om...

... hur Ansulex släcksystem fungerar
... innehavarens ansvar för service och underhåll
... åtgärder i händelse av brand

Denna manuals avsikt är inte att förmedla all information som återges i den kompletta dokumentationen "Installation, Operation, Recharge, Inspection and Maintenance Manual", Ansul art.nr. 418087. Målsättningen är att ge innehavaren en överskådlig bild av systemet samt kunskap om nödvändiga åtgärder i händelse av brand.

Om mer utförlig information rörande Ansulex Släcksystem För Restaurangkök önskas, kan er auktoriserade Ansuldistributör tillhandahålla en koplett och detaljerad "Installation, Operation, Recharge, Inspection and Maintenance Manual".

Innehållshavarens roll i ett effektivt brandskydd

Det installerade släcksystemet håller en mycket hög kvalité. Det har designats för att vara extremt driftsäkert och byggts enligt stränga kvalitetsnormer. Tekniken baseras på över 30 års erfarenhet av system i drift och anläggningen har skräddarsystts för den aktuella tillämningen.

skött på ett korrekt sätt kommer systemet att erbjuda ett effektivt brandskydd under många år. I denna manual vill vi dock peka på ytterligare åtgärder som kan minska brandriskerna. Genom att ge akt på följande punkter kan innehavaren själv på ett avsevärt sätt minimera risken för omfattande skador.

 • 1. Håll all köksutrustning ren och fri från fettsamlingar
 • 2. Använd aldrig brännbara avfettnings- eller rengöringsmedel. Rester från dessa kan orsaka antäntning.
 • 3. Se till att ventilationen alltid är igång när köksutrustningen är påslagen samt under tiden den svalnar. Detta förhindrar att onödigt mycket värme ansamlas under ventilationskåpan och reducerar riskerna för felutlösning.
 • 4. Arbeta aldrig under filterförsedda kökskåpor där filterna är borttagna. Detta kan resultera i att fett lagras i kåpor och ventilationskanaler. Använd bara orginalfilter.
 • 5. Blockera aldrig till-luften, då detta allvarligt kan reducera ventilationssytemets effektivitet.
 • 6. Om system för avlägsnande av fett används, följ noga tillverkarens instruktioner så att fettet avlägsnas på ett effektivt sätt.
 • 7. Försök aldrig ändra, flytta, avlägsna eller på annat sätt påverka systemet och/eller dess ingående komponenter, exempelvis munstycken, detektorer, behållare m.m.
 • 8. Kontakta alltid er auktoriserade Ansul-distributör inför ändringar och ombyggnationer som kan komma att påverka köket och dess utformning. Ansulex Släcksystem skräddarsys till den aktuella applikationen efter de riktlinjer och regler som anges från tillverkaren. Dessa riktlinjer baseras på omfattande tester och forskning. Avvikelser kan allvarligt försämra släcksystemets prestanda.
 • 9. Service skall utföras av er auktoriserade Ansul-distributör eller av honom licenserat serviceföretag. Service skall utföras årligen samt efter utlösning eller ombyggnad av systemet. Det är av yttersta vikt att service utförs på ett korrekt sätt och inom föreskriven tid.
 • 10. Tillse att instruktioner och annan dokumentation förvaras lättillgänglig, asmt att all personal har god kunskap om åtgärder i samband med brand.
 • 11. Tillse att ett adekvat antal handbrandsläckare finns tillgänglig, samt att dessa är placerade på lämliga platser i lokalen. Er auktoriserade Ansul-distributör kan hjälpa er att optimera ert brandskydd.
  
9.jpg

Så fungerar er Ansulex släckanläggning

 • 1. En brand startar i det skyddade utrymmet...
 • 2. Smältblecken detekterar branden och utlöser systemet.
 • 3. Köksutrustningen stängs omedelbart av. Beroende på typ av utrustning kan dettat vara utfört på olika sätt och varierar från anläggning till anläggning.
 • 4. Släckmedlet löser ut och fördelas med hjälp av munstyckena i filter, ventilationskanal och över köksutrustningen.
 • 5. Släckmedlet reagerar med det heta fettet och bildar ett skumtäcke som kapslar in brandgaserna och förhindrar återantändning. Detta täcke skall lämnas orört.

Översyn av er Ansulex släckanläggning

er Ansuex släckanläggning bör ses över minst en gång i månaden. Skulle ni upptäcka några avvikelser eller fel, kontakta omgående er auktoriserade Ansul distributör.

 • 1. Använd aldrig aggresiva rengöringsmedel på smältbleck eller vajrar. Kontrollera att smältbleck och vajrar är helt fria från korrosion och andra skador eller föroreningar. Vissa basiska rengöringsmedel kan orsaka korrosion.
 • 2. Tillse att samtliga smältbleck buts ut minst en gång per år.. Åldrade smältbleck kan orsaka felutlösningar eller felaktig funktion i händelse av brand.
 • 3. Kontrollera att skåpet med utlösningsmekanismen är fritt från synlig påverkan och skador, samt att samtliga plomberingar är intakta.
 • 4. Kontrollera dagligen att inga synliga rördelar är lösa. Tillse att munstyckehuvarna sitter på plats samt att dessa inte är intäckta av fett. Avlägsna munstyckehuvarna och känn efter så att dessa inte är spröda, och återmontera därefterhuvarna på munstyckena.
 • 5. Munstyckehuvar av metall kontrolleras genom att vrida dessa runt munstycket, vilket skall gå lätt.
 • 6. Inspektera med jämna melanrum utlösningsskåpet och tillse att systemet är apterat.
 • 7. Låt er auktoriserade Ansul Distributör utföra inspektion och service var 12:e månad, samt efter större rengöring och/eller ombyggnad av kåpor och köksutrustning. Detektorerna kan ha blockerats under arbetet för att förhindra vådautlösningar, vilket kommer att medföra att systemet inte längre kan lösa ut automatiskt. Det finns också en risk att ert system blivit skadat, bortkopplat eller har ackumulerat sådana mängder fett att systemet inte längre fungerar.
 • 8. Kontrollera att det manuella utlösningsdonet är fritt från åverkan och skador, och inte har blockerats.
 • 9. Se till att släckmedelsbehållarena förvaras i ett utrymme där temeraturen aldrig understiger 0 C eller överstiger 54 C.
 • 10. Se till att släckmedelsbehållaren inte kan värmas upp till temperaturer som överstiger 54 C på grund av närliggande värmekällor eller andra omständigheter som kan orsaka uppvärmning av släckmedelsbehållaren till temperaturer överstigande 54 C.
  

I händelse av brand

1. Evakuera samtliga personer. Säg med hög och tydlig röst: "DET BRINNER. VÄNLIGEN LÄMNA BYGGNADEN SNABBT, MEN UNDER ORDNADE FORMER".

10.jpg

2. Om automatiken inte har löst ut systemet, aktivera systemet på följande sätt:
Drag handtaget på det manuella utlösningsdonet rakt ut, med tillräcklig kraft att bryta plomberingarna ooch utlösa systemet.

11.jpg

Så fort släcksystemet aktiveras, kommer köksutrustning kopplad till systemet att stängas av.

3. Ring 112 och kontakta brandkåren.

12.jpg

4. Stå beredd med handbrandsläckare ifall ytterligare släckinsats skulle bli nödvändig.
Om ytterligare släckinsats visar sig nödvändig.

a. Dra ut handbrandsläckarens säkring
b. Håll ett avstånd till elden på minst 3,3 meter
c. Sikta mot lågornas bas, utlös slåckaren och låt strålen svepa från sida till sida.

13.jpg

varning.jpgVARNING

Försök inte bekämpa elden med handbrandsläckare innan släckanläggningen har aktiverats automatiskt eller har aktiverats med hjälp av det manuella utlösningsdonet.

  

Innan ni kan återuppta verksamheten

1. Kontakta er auktoriserade Ansul distributör omgående efter att systemet har utlöst, så att anläggningen kan omladdas och åtgärdas vid behov.

2. Låt er auktoriserade Ansul distributör fastställa orsaken till att systemet har löst ut.

3. Utrustningen måste rengöras med såpa och varmt vatten inom 24 timmar efter att systemet har utlöst.

Rengöring

Ansulex och Ansulex LpH släckvätska kräver inga särskilda rengöringsmetoder. På grund av deras basiska egenskaper är det dock av stor vikt att rengöring sker inom 24 timmar efter ddet att systemet har utlösts. Nr släckvätskan reagerar med dheta fetter eller oljor bildas en tvål-liknande biprodukt som kan torkas upp med trasa eller svamp. Vid rengöring skall följande procedur iakttagas:

varning.jpgVARNING

Innan någon rengöring inleds skall samtliga kraftkällor till utrustning som skall rengöras stängas av. Tillse att fläktar, spjäll, köksutrustning m.m. är avstängda samt att spänningen är frånslagen så att ingen risk för elchock, orsakad av rengöringsprocessen och/eller elektiskt ledande basisk vätska eller rester av denna, föreligger.

Tillse att samtliga ytor som skall rengöras har svalnat till rumstemperatur.

Använd inte vatten för att rengöra utrustning so innehåller heta fetter eller oljor då detta kan resultera i kraftig ångbildning och/eller stänk.

 1. Aven fast Ansulex släckvätska inte är giftig är fetter, oljor och matvaror som kommit i kontakt med släckvätskan okänlig som föda och skall därför kasseras.

2. Torka bort så mycket släckvätska som möjligt med hjälp av en svamp eller rena trasor. Använda trasor och svampar skall omhändertas enligt de lokala renhållnings- och miljömyndigheternas anvisningar.

OBS: Använd gummihandskar under rengöring eftersom hudirritation kan uppstå. Skölj rikligt med rent vatten om släckvätskan eller rester därav kommer i kontakt med hud eller ögon.

3.  Använd en ren trasa eller svamp och varm tvållösning för att avlägsna de tvålliknande resterna. Rengör noga alla ytor som kommit i kontakt med släckvätskan. OBS: Använd gummihandskar under renöring eftersom hudirritation kan uppstå. Skölj rikligt med rent vvatten om släckvätskan eller rester därav kommer i kontakt med hud eller ögon.

4. Efter att alla ytor noggrant har rengjorts, skölj och låt utrustningen torka ordentligt innan spänning/gas slås på igen.

Garanti

A. Ansulex Produkter
Ansulex släcksystem garanteras till den urprungliga köparen för en tid av 5 år, med undantag av vad som nämns under B nedan, avstående brister i material och/eller konstruktion. Ansul Inc. ("ANSUL") kommer att byta ut eller reparera varje metalldell som Ansul bedömer som defekt och som inte har manipulerats med, eller utsatts för missbruk, vandalism eller starkt frätande ämnen.

B. Produkter från underleverantörer
Följande produkter, som inte tillverkats av Ansul utan inköpts av underleverantörer, garanteras avseende fel orsakade av tillverkarens produktion, konstruktion och/eller komponenter för en tid av 1 år: detektorer, elektriska utlösningsdon, tidreläer, termostater, solenoider, switchar, bränsleavstängningsventiler och övertrycksventiler. Bedömning av varje garantianspråk på sådana komponenter som returnerats till Ansul kommer att utföras av aktuell underleverantörs ombud och deras bedömning kommer att vara slutgiltig.

C. Utöver vad som angivits i A och B föreligger från Ansul inga ytterligare garantier, vare sig uttalade eller antydda, rörande detta system,. Inga garantier rörande DRIFTAVBROTT, STILLESTÅND eller INKOMSTBORTFALL föreligger, och Ansul skall ej hållas ansvarig för dylika eller liknande skador.

För reparationer, reservdelar eller service av ert Ansulex släcksystem, kontakta oss se nedan för adress.