Släckanläggningar för bearbetsmaskiner

bearbetsmaskin.jpg

”Brand i gnistmaskin stänger fabrik”

Denna tidningsrubrik speglar ett ökande problem inom industrin. Automatiseringen av produktionen med minskad bemanning innebär ökade brandrisker. Möjligheten att upptäcka och släcka en brand i ett tidigt skede minskar. Samtidigt får en brand allt allvarligare konsekvenser. Även en liten brand i en vital maskin kan medföra att en hel fabrik måste stå stilla. Följden blir höga stilleståndskostnader och under olyckliga omständigheter risk för nedläggning av hela företag.
Bästa skydd för bearbetningsmaskiner är en automatisk släckanläggning. Många försäkringsbolag har därför släcksystem som krav.

Brandrisker


Vanliga brandorsaker är varm- eller torrgång. Brandstiftare är oftast gnistbildning ovanför vätskeytan eller antändning av skär– och smörjvätskor. Maskinerna är normalt försedda med temperatur- och nivåvakter. Det förekommer dock att dess skyddsanordningar är ur funktion på grund av ålder eller felhantering. När de brandförebyggande åtgärderna inte är tillräckliga krävs ett bra släcksystem. Försäkringsbolagen rekommenderar därför ofta släckanläggningar på bearbetningsmaskiner och många bolag har det som krav på maskiner som går obemannade, tex. nattetid.

centralapp.jpg 

Tre olika varianter på centralapparat avsedda för utanpåliggande, infällt eller hängande montage. Samtliga är robust utförande och uppfyller kraven enligt EMC-direktivet.

Automatisk släckanläggning

 

Släcksystem

På gnistbearbetningsmaskiner skyddar släcksystemet mot brand i arbetskaret samt mot brand som har spridit sig på utsidan karet. Vid skydd av stängda maskiner skyddas  bearbetningsutrymmet. I vissa fall skyddas även transformator, elskåp och övrig el-utrustning.
Anläggningen består av en behållare med 6 – 50 kg koldioxid. Mängden CO2 beror på maskinens konstruktion och storlek. Koldioxiden fördelas med ett rörsystem med 1 – 6  munstycken.

munstycken.jpg 

Exempel på olika munstycken för CO2

Munstyckena är speciellt utformade för att ge bästa möjliga täckning och/eller spridning och väljs ut med avseende på det skyddade objektets utseende och storlek.

Brandlarm

Brand detekteras normal av värmekänsliga detektorer.  Där mycket snabb detektering krävs används flamdetektorer. Systemet är försett med en centralapparat samt med siren och roterande ljus för brandlarm.
Fel på detekterings- eller utlösningssystem indikeras med lysdioder på centralen. Larmdon och felindikeringar kan testas med en omkopplare på centralen. Systemet strömförsörjs via en batteribackup som säkerställer driften även vid fel i ordinarie startströmsmatning.

Funktion

Brand indikeras av värmedetektorerna som sänder en signal till centralapparaten, som i sin tur utlöser släckanläggningen. Systemet kan också utlösas manuellt med en elektrisk tryckknapp eller mekaniskt direkt på behållarventilen eller via vajer. Samtidigt som anläggningen aktiveras ges brandlarm med sirenen och det roterande ljuset. Brandlarmet kan också vara kopplat till byggnadens ordinarie brandlarmcentral eller till telefonuppringare för larmöverföring. För att hindra brandspridning och återantändning kopplas maskinens nödstopp till anläggningen. Fläktar, pumpar och magnetventiler för oljan kan också stängas av systemet. Utrustningen är provad mot elektromagnetiska störningar och uppfyller kraven enligt EMC-direktivet för fordon.

Koldioxid – en ren och effektiv gas

Koldioxid är en gas som i behållaren är komprimerad till vätska. När den sprutar över brandhärden förgasas den omedelbart och skapar en helt obrännbar atmosfär. Den tränger mycket lätt in även i svåråtkomliga brandfickor. CO2 är tyngre är luft. Den ligger därför kvar i gnistkaret och hindrar återantändning. Den är mycket effektiv mot bränder i vätskor, gaser, plaster och elektrisk utrustning. Den släcker också begynnande bränder i fasta material. Gasen är helt ren och inte korrosiv och skadar därför inte ömtålig utrustning som motorer och el-komponenter.
Efter brand vädras gasen ut och efterlämnar inga föroreningar eller rester. Att skydda känsliga maskiner med punkskyddssystem istället för att skydda en hel lokal med ett rumsskyddssystem innebär att hälsoriskerna med CO2 undviks eller minimeras. De låga doser av koldioxid, under 5 %, som erhålls om  20 kg CO2 sprutas ut i en normalstor verkstadslokal är helt oskadliga.

varmedetektor.jpg 

Värmedetektorer typ BD-P. Detektorn tillverkas med fyra olika larmtemperaturer
– 60°, 80°, 100° eller 120°C. Detektorn är epoxyingjuten och därför helt tät mot oljor och andra vätskor.

Ett effektivt brandskydd

  • Släckanläggningar för industri, fordon och fartyg. Automatiska rums- och punktskyddssystem med CO2, pulver, Forrex och skum.
  • Brandsläckare. Ett komplett program släckare med pulver, skum, CO2 och vatten. Brandsläckarna är godkända enligt svenska och internationella standarder.
Kontakta oss vid frågor eller begär prospekt.
Vid behov av årlig revsionsbesiktning eller service kontakta mig.