Besiktningsprotokoll för Släckanläggningar

För Kännedom: Underhåll och Kontroller

Behörighet:
Kontrollen ska göras av godkänd och behörig servicelämnare.

Reparation och service av släckanläggningen får endast utföras av för fabrikatet auktoriserad personal.

Material i såväl intygad som enskild släckanläggning som är av väsentlig betydelse för anläggningens säkra och riktiga funktion ska uppfylla de komponentkrav som finns. Samt följa tillverkarens anvisningar och regler.

Service av Släcksystemet åligger ägaren att utföras en gång per år och att spara en kopia av det senaste besiktningsprotokoll . Som inte får vara äldre än drygt ett år.

Behållaren har en servicedekal som ska ha ett kontrollmärke som visar när det är dags för service nästa gång, pilen pekar på senaste service datum.

Efter denna besiktning lämnas särskilt protokoll, giltigt hos Försäkringsbolagen vid Brandskada.

För Besiktnings Protokoll gäller följande:

Utfärdas: Efter utfört arbete eller utförd Service

Eller efter att anläggningen Utlöst och återställts, utfärdas protokoll som visar att anläggningen är funktionsduglig igen.

Aktuellt protokoll ska kunna uppvisas på anmodan av aktuell kravställare.