Pulver Ansul

Dumper 

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna
på ett fordeon Bränderna fåt ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med
en handbrandsläckare. GRAMKO kräver därför fasta släckanläggningar på gruv-maskiner.
Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra
en katastrof. Dafo har mer är 20 års erfarenhet av släcksystem för fordon med höga krav på funktions-
säkerhet under de mest krävande förhållande.

Uppbyggnad

Släcksystem
Pulveranläggningen skyddar motorrum, kraftöverföring, hydraulutrustning och inbyggda bromsar.
Systemet består av en eller flera pulverbehållare. Pulvret fördelas ide skyddande utrymmena via ett slangsystem med munstycken. Till varje behållare ansluts 3-6 munstycken. En drivgasflaska är koppad till varje pulverbehållare. Den innehåller kvävgas och trycksätter pulverbehållaren vid aktivering. Drivgasglaskorna kan utlösas elektrisk från centralen eller manuellt via pneumatiska utlösningsdon.

Brandlarm
I de skyddade utrymmena är värmekänsliga detektorer monterade, normalt
4-10 stycken beroende på utformning. Centralapparaten och en separat larmlampa är placerade vid föraren. Systemet är också försett med ett signalhorn. Fel på detekterings- eller utlösningssystem indikeras med lysdioder på centralapparaten.

Centralapparat

Tre varianter

Tre olika typer av system förekommer – mekanisk, halv- och automatisk
anläggning.

Mekaniskt system – typ M
Anläggningen består enbart av ett släcksystem och inget brandlarm eller andra elektriska komponenter.
Vid brand aktiveras systemet manuelltgenom att slagknoppen på det pneumatiska donet trycks in.

Halvautomatiskt system – typ EAM
Släckanläggningen utlöses automatiskt vid brand endast då maskinen är obemannad, dvs då blockeringen är frånslagen. Vid normal drift då fordonet är bemannat erhålls endast larm. Vid brand måste föraren stanna och slå
ifrån huvudströmbrytaren eller utlösa anläggningen manuellt. Manuell utlösning kan ske med tryckknappen på centralapparaten eller från den manuella utlösningsdonet. Detta är den vanligaste varianten för fordon och truckar som går i en brandfarlig miljö.

Automatiskt system – typ EAA
Vid brandlarm utlöser anläggningen automatiskt. Normalt stoppar systemet
även motor och bränsletillförsel samt kopplar ifrån strömmatningen från batteri.
Systemet kan också kopplas för enbart manuell funktion.

Godkännanden

GRAMKO har utarbetat gemensamma bestämmelser för brandskydd av gruvmaskiner. Reglerna omfattar krav på släckanläggningens utformning och regler för provning av typgodkännande av centralapparater, detektorer och andra komponenter. Reglerna föreskriver också brandförebyggande åtgärder, bl.a. utvändigt åtkomliga avstängningar för motor, bränsle och elsystem. I reglerna anges också vilken typ av elkablar, bränsleledningar och luftslangar som får användas och hur dessa skall vara förlagda. Släckanläggningens utformning och regler för provning och typgodkännande av centralapparater, detektorer och andra komponenter är baserade på NFPA reglerna. Utrustningen är provad mot elektromagnetiska störningar och uppfylller kraven enligt EMC-direktivet för fordon.

Pulver – det mest effektiva släckmedlet

Pulver är det effektivaste och mest mångsidiga släckmedlet. Det släcker effektivt en brand både i brinnande vätskor som diesel, bensin och hydraulolja och i brinnande fibrösa material t.ex. trä, golv och flis. Släckmedlet slår snabbt och effektivt ner lågorna och ligger kvar på en glödbädd och hindrar återantändning. Efter användning måste motorrummet rengöras. Enklast görs det genom att spola rikligt med vatten under lågt tryck.

Världsomspännande service

Systemen designas enligt NFPA. Detta, i kombination med Ansul`s internationella servicenät, medför att maskiner utrustade med Ansul´s pulversystem accepteras och kan underhållas över hela världen.

Funktion

Brand indikeras av värmedetektorer som sänder en signas till centralapparaten, som i sin tur utlöser det mekaniskt/elektriska utlösningsdonet. Kvävgasen i aktiveringspatronen öppnar samtliga drivgaspatroner som trycksätter pulverbehållarna. Vid trycksättningen luckras pulvret upp så att eventuell sammanpackning och klumpbildning slås sönder. Blandningen av pulver och kvävgas strömmar genom slangsystemet och ut genom munstyckena. Samtidigt som släcksystemet aktiveras ges brandlarm med signalhornet och larmlampan samt med indikeringslampan på centralapparaten. Vid manuell utlösning av anläggningen skall slagknoppen på något av utlösningdonen tryckas ned.

Vid behov av årlig revsionsbesiktning eller service kontakta mig.