Forrex – SLÄCKSYSTEM FORDON

dumper.jpg

Motor, hydraulik, bränsle och elinstallationer utgör de stora brandriskerna på ett fordon. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta med en handbrandsläckare. Försäkringsbolagen kräver därför fasta släckanläggningar på skogs, torv och flismaskiner. Ett rätt projekterat och installerat släcksystem är ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof. Dafo har mer än 20 års erfarenhet av släcksystem för fordon med höga krav på funktionssäkerhet under de mest krävande förhållanden.

Uppbyggnad

Släcksystem

Släckanläggningen skyddar normalt motorrum samt i vissa fall även kraftöverföring, hydraulutrustning och värmare. Behållarna aktiveras elektriskt via brandlarmet eller manuellt direkt på utlösningsdonet. Släckmedlet distribueras via ett rörsystem med för de skyddande utrymmena anpassande munstycken. Utrustningen kräver litet utrymme och är anpassad för installation på fordon med krav på funktionssäkerhet under de mest krävande förhållande. Materielen följer givetvis gällande regler och direktiv.

Brandlarm

I de skyddade utrymmena är värmekänsliga detektorer monterade, normalt 4-8 stycken beroende på utformning. Centralapparaten är placerade vid förare. Systemet är också försett med ett signalhorn. Fel på detekterings- eller utlösningssystem indikeras med lysdioder på centralpanelen. Larmdon och felindikeringar kan provas med en knapp på centralen.

CV_01_LOCK_UPP.jpg

Släckmedel

 

Forrex

Ett vätskebaserat släckmedel som effektivt förhindrar återantändning. Ett lågtrycksystem med låg vikt som kräver litet utrymme. Frysskyddat till – 30 C.

Fyra varianter


Fyra olika typer av system förekommer – mekanisk, manuell samt halv- och helautomatisk anläggning.
OBS! enligt SBF 127 skall det vara halvautomatisk eller helautomatisk anläggning på maskiner i brandfarlig miljö.

Mekaniskt system – typ M

Anläggningen består enbart av ett släcksystem och inget brandlarm eller andra elektriska komponenter. Vid brand aktiveras släcksystemet manuellt med utlösningsdonet.

Manuellt system – typ EM

Anläggningen är manuell lika den mekaniska, men försedd med ett brandlarm. Vid brand ljuder en siren och en larmlampa tänds. Anläggningen utlöses manuellt med utlösningsdonet.

Halvautomatiskt system – typ EAM

Släckanläggningen utlöses automatiskt vid brand endast då maskinen är obemannad, dvs då blockeringen är frånslagen. Vid normal drift då fordonet är bemannat erhålls endast larm. Vid brand måste föraren stanna och slå ifrån huvudströmbrytaren eller utlösa anläggningen manuellt. Manuell utlösning kan ske med tryckknappen på centralapparaten eller från den manuella utlösningsdonet. Detta är den vanligaste varianten för fordon och truckar som
går i en brandfarlig miljö.

Helautomatiskt system – typ EAA / EAF

Vid brandlarm utlöser anläggningen automatiskt. Normalt stoppar systemet även motor och bränsletillförsel samt kopplar ifrån strömmatningen från batteri. Stängningsfunktionerna kan även aktiveras först efter en fördröjning eller då man på annat sätt säkerställer att fordonet har stannat. Systemet kan också kopplas för enbart manuell funktion när fordonet körs på väg.

Försäkringsbolagens bestämmelser


Försäkringsbolagen har via Försäkringsförbundet utarbetat gemensamma bestämmelser för brandskydd av skogs och anläggningsmaskiner RUS 127. Reglerna omfattar krav på släckanläggningens utformning och regler för provning av typgodkännande av centralapparater, detektorer och andra komponenter. RUS-reglerna föreskriver också brandförebyggande åtgärder, bl.a. utvändigt åtkomliga avstängningar för motor, bränsle och elsystem. I reglerna anges också vilken typ av elkablar, bränsleledningar och luftslangar som får användas och hur dessa skall vara förlagda. Släckanläggningens utformning och regler för provning och typgodkännande av centralapparater, detektorer och andra komponenter är baserade på RUS-reglerna. Utrustningen är provad mot elektromagnetiska störningar och uppfyller kraven enligt EMC-direktivet för fordon.

FORREX – den optimala släckanläggningen vid fordonsbrand


Vätskan som används i FORREX – anläggningen är speciellt framtagen för användning på fordon. Den släcker effektivt en brand både i brinnande vätskor som diesel, bensin och hydraulolja och i brinnande fibrösa material t.ex. trä, torv och flis. Släckmedlet slår snabbt och effektivt ner lågorna från t.ex. dieselolja som flödar från en skadat bränsleledning eller utsprutande hydraulolja under tryck. Vätskan ligger också kvar på en bädd av sågspån, flis eller liknande och hindrar återantändning. Saneringen efter en brand är enkel. Behållarna är ej tryckladdade. Drivgaspatroner kan enkelt bytas ut enl. utbytessystem. Efter användning bör mototrummet rengöras. Enklast görs det genom at spola rikligt med vatten.

Funktion


Brand indikeras av värmedetektorer som sänder en signal till centralapparaten, som i sin tur utlöser det elektriska utlösningdsdonet. Drivgasen trycker kolven i behållaren och pressar ut släckmedlet genom rörsystemet och ut genom mu styckena. Samtidigt som släcksystemet aktiveras ges brandlarm med signalhornet samt med indikeringslampan på centralpanelen. Eventuella stängningsfunktioner om är kopplade till centralapparaten aktiveras också t.ex. motorstopp eller magnetventilen för bränsle. Manuell utlösning av anläggningen sker med utlösningsknappen på centralapparaten eller via utlösningsdonet.

kolvsystem.JPG